Przetarg

 

Data dodania oferty: 2018-02-09
Przedmiot ogłoszenia: Rozbudowa zakładu produkcji wyrobów kosmetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Organizator: Jacques Battini Cosmetics Sp. z o.o.
Adres: ul. Piaskowa 17, 14-200 Iława
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. iławski
Państwo Polska
Telefon / fax: 89 679 72 55
E-mail:
Strona www: http://www.jacquesbattini.com
Opis: Wszelkie Szczegóły w załączniku
Specyfikacja: 3. Strona internetowa Zamawiającego na której publikowane są dokumenty postępowania: http://jacquesbattini.pl/about-us/przetargi
Szczegóły w załączniku
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – JACQUES BATTINI COSMETICS Sp. z o. o., ul. Piaskowa 17, 14-200 w terminie do dnia 28.02.2018r do godziny 10.00. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złożenia oferty.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego określonych w §I ust. 5 IWZ. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złożenia oferty
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert: 4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego JACQUES BATTINI COSMETICS Sp. z o. o., ul. Piaskowa 17, 14-200 Iława w dniu 28.02.2018r o godz. 10.15.
Termin składania: 2018-02-28
Miejsce i termin realizacji: 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia 04.05.2018r.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia – do 30.03.2019 r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.
Wymagania: 2.2) potencjał techniczny: Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia
Kontakt: Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Frank Sistermann tel. +48 89 679 72 55 – w zakresie przedmiotu zamówienia,
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane drogą elektroniczną na adres info@jbattini.com z podaniem nazwy i znaku postępowania. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Źródło: Internet i własne

Załączniki: